Hvordan kan vi bidra til at flere velger å bli fosterhjem?

Se prosjekt

Bakgrunn

Behovet for norske fosterhjem er konstant. Ni av ti barn i barnevernet som ikke kan bo hjemme, bor i fosterhjem, og hvert år trengs det rundt 1000 fosterhjem i Norge. Heldigvis er det flere norske familier som kunne tenke seg å åpne hjemmet sitt for et fosterbarn. Problemet er at svært mange av dem faller fra underveis i prosessen.   

Fra januar til september i 2023 fikk Bufetat (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i region vest nesten 700 henvendelser fra familier som kunne tenke seg å bli fosterhjem. Ved veis ende i prosessen som alle må gjennom – innlevering av egenpresentasjonsskjema, hjemmebesøk og kurset SOLID, som består av e-læring, gruppesamlinger og vurderingsmøter – sto bare 15 familier igjen til slutt.  

Med dette som bakteppe, fikk Nugdelab sammen med designbyrået Travers oppdraget med å utarbeide tiltak som kan bidra til at flere velger å gå på kurs som virkelig forbereder dem på hva det vil si å være fosterhjem – og dermed øke sjansen for at de faktisk blir det. 

Illustrasjon fra bufetat-prosjekt

Prosess

Vi har tatt i bruk en rekke forskjellige verktøy for å få innsikt i hvordan vi kan bidra til at flere blir fosterhjem, og jobbet systematisk med å innta perspektivet til både familiene og Bufetats rådgivere. 

Verktøyene spenner fra etablerte metoder som spørreundersøkelser, dybdeintervjuer til vår unike atferdskartleggingsworkshop med rådgivere og familier samt observasjon av møter og kurs, som gir et unikt innblikk i familienes forløp. Med atferdskartlegging identifiserer vi barrierer og motivasjon familiene opplever gjennom hele prosessen. Målet er å fjerne eller redusere barrierene og forsterke motivasjon for å øke sjansen for at flere blir fosterhjem.  

Funnene våre bekrefter i stor grad at fosterhjemstjenesten gjør en utrolig viktig jobb, og at arbeidet deres blir høyt verdsatt av familiene. Samtidig finnes det forbedringsområder: Enkelte familier opplever at nåløyet for å bli fosterhjem er for trangt, mens andre savner enklere tilgang til informasjon. Og der noen ønsker tettere dialog med fosterhjemstjenesten, etterlyser andre mer fleksibilitet knyttet til gjennomføringen av kurset.   

Med utgangspunkt i disse funnene, har vi utarbeidet en pakke med tiltak – noen rettet mot familiene, andre mot rådgiverne. Det handler blant annet om en raskere prosess, mer fleksibilitet og lettere tilgjengelig informasjon. 

Her noen av tiltakene som vil bli testet: 

  • Brosjyren “Alt du lurer på om å bli fosterhjem som du kanskje ikke tør å spørre om”, som passer i starten av løpet, så familier slipper å spørre om ting de gruer seg for.
  • En digital versjon av informasjonsmøte, som gjør det mulig å være med digitalt og gjør det lettere for familiene å få informasjon når det passer dem.
  • Tilbud om hjemmebesøk på ettermiddagene for de familiene som ikke har mulighet på dagtid.
  • En enkel guide om hva et hjemmebesøk innebærer, som alle familier får i forkant av besøket, for å redusere usikkerheten de fleste opplever i forkant av besøket.
  • Tilbud om ulike oppfølgingspakker, avhengig av hvor lang tid det er fra hjemmebesøket til kursstart.

Resultat

Det viktigste er at rapporten ikke kommer til å bli liggende i en skuff – Nudgelab og Travers er i gang nå med å bistå Bufetat region vest i å utvikle en rekke av tiltakene, og vi forbereder hvordan disse skal testes i praksis over en bestemt periode – med mål om at flere velger å gå på kurs og til slutt ender som fosterhjem for alle de som venter på et trygt hjem. 

Hvorvidt tiltakene har ønsket effekt vil først bli klart i løpet av høsten 2024. Resultatene vil vi dele her – både tendensene vi ser underveis og etter endt eksperimentperiode.

Økt kundelojalitet
Bedre kundeopplevelser
Treffsikre produkter og tjenester

Hvilke tiltak var ineffektive?

Her vil vi oppdatere med tiltak som ikke lyktes utover høsten.